Gizlilik Politikası

Gizlilik

Son Güncelleme Tarihi: 05.07.2019

WeWALK Teknoloji A.Ş. (“WeWALK”,“biz”), www.wewalk.io adresindeki web sitesini ve Android ve iOS mobil uygulamalarını (“Site”) ziyaret eden ve Site’ye kayıt olan kullanıcılarının (“Kullanıcılar”, “siz”) gizliliğini korumayı ilke olarak benimsemiştir. WeWALK projesi ile WeWALK’ın misyonu, görme engelliler için tasarladığı akıllı baston teknoloji hizmetini (“Hizmet”) sunmaktır. Bu misyonun merkezinde, sizinle ilgili topladığımız veriler, bu verilerin nasıl kullanıldığı, kimlerle paylaşıldığı ve nasıl korunduğu konusunda şeffaf olma ve verilerinizin güvenliğini sağlama sözümüz vardır.

Bu Gizlilik Politikası (“Politika”) çerçevesinde Kullanıcılar’dan toplanan kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin (“veriler”) doğruluğunun sizin tarafınızdan nasıl denetleneceği ve istediğinizde WeWALK’a başvurarak bu bilgilerin silinmesini nasıl sağlayabileceğinize dair bilgilere de yer verilmiştir.

Hangi Verileriniz İşlenmektedir?

WeWALK projesi kapsamında WeWALK, aldığınız Hizmet neticesinde beklediğiniz sağlıklı sonuçları elde edebilmek adına bazı verilerinizi doğrudan sizlerden ya da WeWALK uygulaması ve cihazı aracılığıyla arka planda otomatik şekilde toplamaktadır.

Kullanıcılar, akıllı telefonları aracılığıyla WeWALK uygulamasına kayıt yaptırarak aşağıda sıralanan verilerin WeWALK tarafından işlemesine açık rıza göstermektedir.

Ad ve İletişim Bilgileri: Ad, soyad, telefon numarası, e-mail adresi

Kimlik Doğrulama Bilgileri: Üyelik bilgileri, kimliği doğrulamak için ve hesaba erişimi sağlamak için kullanılan parola ve parola ipuçları, kullanıcı adı

Demografik Veriler: Doğum yılı

Sağlık ve Fiziksel Verileri: Kullanıcılar’ın görme engeli yüzdesi ve kilosu, yürüme mesafesi, yürüme süresi

Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: Kullanıcılar tarafından en çok kullanılan WeWALK özelliklerini tespit edebilmek ve UX iyileştirmeleri gerçekleştirebilmek için kullanıcı yolculuğu veri temeli oluşturmak adına mobil uygulamada Kullanıcılar’ın; menü ögeleri arasında gezinme kaydı, WeWALK touchpad’i üzerinden gerçekleştirdikleri hareketler, aktifleştirdiği 3.parti servisler ve bu servislerin ne kadar kullanıldığı, kaç kere komut verdiklerine dair veriler ile web sitesinde, web trafiğinin nereden geldiğini öğrenebilmek adına tutulan trafik kaydı bilgileri

Konum Verileri: Kullanıcılar’ın akıllı telefonlarından elde edilen konum verileri

Cihaz Bilgileri: Kullandığı WeWALK cihazının ve akıllı telefonun seri numarası ve modeli, ülke bilgisi, IP bilgisi

Çerezler aracılığıyla topladığımız veriler: WeWALK web sitesini ziyaret eden kişilerin; Site kullanımları, deneyimleri ile Site içerisindeki sayfa ve reklamlara dair tercihlerini tespit etmek için toplanan istatistiksel bilgiler

Ses Verisi: Kullanıcıların WeWALK üzerinden gerçekleştirdiği ses kayıtlarının anlam düzeyi, ses kalitesi,  

Ödeme Verileri: Ödemelere ilişkin veriler

Geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, işbu Politika kapsamında veri olarak kabul edilmeyecektir.

Verilerinizi Nerede Depoluyor ve İşliyoruz?

Bu Politika kapsamında toplanan veriler, Microsoft Azure Bulut’ta depolanacaktır. Veriler, işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde  Microsoft Azure Bulut ve Google Data Studio Bulut hizmetlerinden yararlanılarak işlenecektir.

Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşlemekteyiz?

WeWALK, Kullanıcılar tarafından doğrudan sağlanan veriler ile WeWALK uygulaması ve cihazı sayesinde arka planda otomatik olarak elde ettiği verileri; Kullanıcılar ile akdettiği sözleşmenin ifası gereği sunacağı Hizmet’i gerektiği şekilde yerine getirmek, WeWALK akıllı baston ve mobil uygulama ürünlerindeki özelliklerin geliştirilmesi sürecinde görme engelliler için özelleşen çözümler sunmak ve bu sayede görme engelli kullanıcıların segmente edilebilmek, fiziksel aktivite takibi ile kullanıcıların fiziksel aktivitelerini arttırmaya teşvik edici özellikler geliştirmek, WeWALK ürünlerine dair öneri,  reklam ve pazarlama kampanyaları sunmak, Kullanıcılar’a promosyonlar sağlamak ve her türlü kanuni yükümlülüğü yerine getirebilmek için işleyebilecektir.

Kullanıcılar’dan toplanan cihaz ve konum verileri, Kullanıcılar’ın ne kadar mesafe yürüdüğünü öğrenebilmek adına Kullanıcılar’ın navigasyon almaya başladığı ve navigasyonu bitirdiği yerlerin kaydedilmesi, Kullanıcılar’a navigasyon hizmeti verirken daha güvenli ve daha az engel olan yol alternatiflerini önerebilmek adına nerelerde engel olduğunun kaydedilmesi amaçlarıyla toplanmaktadır.

WeWALK web sitesinde, Site ziyaretçilerinin, Site’yi nasıl kullandıklarını anlamak, Site’de en çok hangi sayfaların ziyaret edildiğini ve WeWALK reklamlarının ne denli etkili olduğunu tespit etmek, Site’de yaşanılan zorlukları kaydetmek, Site tasarımı ve kullanışlılığını geliştirmek, Site kullanımı hakkında istatistiksel bilgi toplamak amacıyla Google Analytics çerezleri kullanılmaktadır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, WeWALK gereken hallerde Kullanıcılar’ının IP adresini, WeWALK seri numarasını, mobil uygulama eşsiz numarasını ve hata kaydını tespit etmekte ve kullanmaktadır.

Verilerinize Kimler Erişebilmektedir?

WeWALK, Kullanıcılar tarafından sağlanan veriler ile WeWALK uygulaması ve cihazı ile arka planda toplanan fiziksel aktivite verilerini üçüncü kişilerle direkt olarak paylaşmayacaktır.

WeWALK, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde Kullanıcılar’a ait verileri ayrıca rızalarını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • WeWALK’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kullanıcılar tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Kullanıcılar’ın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, WeWALK’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) Uyarınca Verilerinize Erişim Hakkınız ve Düzeltme Talepleriniz Hakkında

Kullanıcılar, 6698 sayılı Kanun uyarınca WeWALK’a başvurarak kendileriyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kullanıcılar, yukarıda belirtilen talepleri doğrultusunda kullanabileceği başvuru hakkını, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Kullanıcı tarafından WeWALK’a daha önceden bildirilen ve WeWALK sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla WeWALK’a iletebilecektir. Kullanıcılar bu hakları kapsamında yapacağı başvurularını Türkçe olarak ve aşağıdaki bilgileri içerir şekilde yapmakla yükümlüdür:

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa Politikaya esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu.

WeWALK yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını başvuru sahibi Kullanıcılar’ına, yazılı veya elektronik ortamda bildirecek olup, bu bağlamda hazırlayacağı cevap yazısını talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz sonuçlandıracaktır. WeWALK, Kullanıcı talebini kabul eder ise talebin gereğini en kısa sürede yerine getirecek ve konuya dair başvuru sahibi Kullanıcı’ya bilgi verecektir.

Kullanıcılar, bu Politika’ya konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt etmektedirler. Aksi takdirde doğacak zararlardan WeWALK’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nden (“GDPR”) Doğan Haklarınız

GDPR kapsamında, yürürlükteki yasalar kapsamında sınırlandırılmış olmadığı sürece veri sahibi olarak sizlere sağlanan haklar şunlardır:

 • Erişim Hakkı: Sizinle ilgili işlediğimiz veriler hakkında bilgi edinme ve bunlara erişim talep etme hakkı,
 • Düzeltme Hakkı: Yanlış veya eksik olduğu durumlarda verilerinizi değiştirmemizi veya güncellememizi talep etme hakkı,
 • Silme Hakkı (Unutulma Hakkı): Verilerinizi silmemizi talep etme hakkı,
 • Kısıtlama Hakkı: Verilerinizin tümünü veya bir kısmını işlemenin geçici veya kalıcı olarak durdurulmasını talep etme hakkı,
 • İtiraz Hakkı:

o    Özel durumunuza ilişkin gerekçelere dayalı olarak istediğiniz zaman verilerinizi işlememize itiraz etme hakkı,

o    Verilerinizin doğrudan pazarlama amacıyla işlenmesine itiraz etme hakkı

 • Veri Taşınabilirliği Hakkı: Verilerinizin bir kopyasını elektronik biçimde talep etme hakkı ve bu verileri başka bir tarafın hizmetinde kullanılmak üzere taşıma hakkı,
 • Otomatik İşleme Sistemine Tabi Olmama Hakkı: Kararın üzerinizde yasal etkisi olduğunda ya da benzer bir etki oluşturduğunda profil oluşturma dahil olmak üzere sadece otomatik karar vermeye dayalı bir karara tabi olmama hakkı.

Verileri Saklama ve Silme

WeWALK WeWALK projesi kapsamında topladığı verileri, Hizmet’i gerektiği şekilde ifa edebilmek, toplama amaçlarını yerine getirebilmek, yasalara uymak, uyuşmazlık kapsamında idari ve yargı süreçlerinin yürütülmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliği

WeWALK, ilgili mevzuatta belirlenen veya bu Politika ile ifade edilen şartlarda, Site üzerinden kendisine elektronik ortamda iletilen verilerin; hukuka aykırı olarak işlenmemesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini, verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder. Bu doğrultuda Kullancılar’ın verileri, şifreleme ve kriptolama yöntemleri kullanılarak korunmaktadır.

WeWALK, Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

WeWALK, Kullanıcılar hakkında elde ettiği verileri bu Politika ve Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamamayı ve işleme amacı dışında kullanmamayı taahhüt eder. Ancak lütfen hiçbir sistemin yüzde yüz güvenli olmadığını unutmayın. WeWALK, güvenlik sistemi ile alakalı bir ihlal öğrenirse, [email protected] adresine bir bildirim göndererek veya size bir e-posta göndererek sizi elektronik olarak bilgilendirmeyi deneyebilir.

Veri güvenliği hakkında herhangi bir sorunuz varsa, bize www.wewalk.io adresinden ulaşabilirsiniz.

Politika’da Yapabileceğimiz Değişiklikler

WeWALK, zaman zaman bu Politika’da değişiklikler yapabilir. Bu Politika’yı en son ne zaman güncellediğimizi “son güncellenme tarihi” kısmından kontrol edebilirsiniz. WeWALK’ın değişiklik yaptığı Politika hükümleri yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır. Buna ek olarak WeWALK, yapacağı önemli değişiklikleri, koşullara uygun şekilde size belirli bir bildirim göstererek veya size bir e-posta göstererek önceden bilgilendirecektir. Bu sebeple, lütfen bu tür tüm bildirimleri dikkatlice okuduğunuzdan emin olun.

Çocukların Gizliliği

WeWALK Hizmeti, 16 yaş altındaki çocuklara yönelik değildir. Bununla birlikte, bazı ülkelerde yerel yasa kapsamında daha sıkı yaş sınırları uygulanabilir.

16 yaş altındaki veya yürürlükteki yaş sınırı altındaki çocuklardan verileri kasten toplamayız. 16 yaşın altındaysanız lütfen WeWALK Hizmet’ini kullanmayın ve bize hiçbir kişisel veri vermeyin. 16 yaş altında olan bir çocuğun ebeveyniyseniz ve çocuğunuzun verilerini WeWALK’a verdiğini fark ederseniz lütfen www.wewalk.io  adresinden bizimle irtibata geçin.

16 yaş altındaki bir çocuğun verilerini topladığını öğrenirsek verileri silmek için makul adımlar atacağız.

İletişim

Bu Politika hakkında sorularınız olursa, lütfen aşağıda bilgisi verilen adresten yazarak Veri Koruma Görevlimizle irtibata geçebilirsiniz.

[email protected]